Dnes je středa 25. května 2022., Svátek má Viola
Počasí dnes 19°C Občasný déšť

Pracovní poměr – od začátku do konce

Pracovní poměr – od začátku do konce
zdroj: tisková zpráva

Jako zaměstnanci máte svá práva, ale i povinnosti. Pokud si nejste jisti, na co všechno máte nárok, tak základní informace naleznete v několika následujících článcích. Dnes se dozvíte něco o pracovním poměru a dohodách.

Převzato ze serveru Finance.cz

Zákoník práce č. 262/2006 Sb. je rozsáhlý předpis a bohužel nemáme dost prostoru probrat všechny jeho části dopodrobna, takže se zaměříme na ty nejdůležitejší. Na jobs.finance.cz naleznete kompletní stručný výtah jednotlivých oddílů zákoníku práce. Jak jsme již napsali, dnes se budeme věnovat pracovnímu poměru, jeho vzniku, změnám a skončení (§ 33 – 73). Zmíníme se i o dohodách (§ 74 – 77). Vznik pracovního poměru Pracovní poměr vzniká na základě písemné pracovní smlouvy (výjimku tvoří volba, jmenování,…), ve které musí být uveden druh práce, místo výkonu práce a den nástupu do práce. Zkušební doba uvedená ve smlouvě nesmí být delší jak 3 měsíce. Pokud není výslovně sjednána doba trvání pracovního poměru v pracovní smlouvě, trvá pracovní poměru po dobu neurčitou. Práce osob ve věku do 15 let nebo starších 15 let do skončení povinné školní docházky je zakázána (mohou vykonávat jen uměleckou, kulturní, sportovní činnost,...). V pracovněprávních vztazích je zakázána jakákoliv diskriminace. Důležité Informace pro zaměstnance Zaměstnavatel musí písemně informovat zaměstnance o jeho právech a povinnostech (pokud to není již uvedeno v pracovní smlouvě). Informace musí obsahovat mimo jiné údaj o délce dovolené, údaj o výpovědních dobách, údaj o týdenní pracovní době, údaj o mzdě (platu). Není vám rozdíl mezi mzdou a platem, tak rozdíl je popsán také najobs.finance.cz jobs.finance.cz. Od vzniku pracovního poměru je zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu (plat), vytvářet podmínky pro plnění jeho praconích úkolů! Změny pracovního poměru Obsah pracovního poměru je možné změnit jen tehdy, dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na jeho změně. Změna musí být provedena písemně. Zaměstnanec může být převeden na jinou práci, může být přeložen do jiného místa výkonu zaměstnání a může být vyslán na pracovní cestu. Důvod převedení na jinou práci je zaměstnavatel povinen probrat se zaměstnancem předem. V zákoně jsou uvedeny případy, kdy je zaměstnavatel povinnen převést zaměstnance na jinou práci (když zaměstnankyně otěhotní, ze zdravotních důvodů zaměstnance…). Dále jsem uvedeny případy, kdy zaměstnavatel může převést zaměstnance na jinou práci. Přeložit zaměstnance k výkonu práce do jiného místa, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě, je možné pouze s jeho souhlasem a v rámci zaměstnavatele. Pracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce a to na základě dohody. Skončení pracovního poměru Pracovní poměr na dobu určitou končí uplynutím sjednané doby. Je několik způsobu rozvázání pracovního poměru: 1. Dohoda musí být písemná a pracovní poměr končí sjednaným dnem. Požaduje-li to zaměstnanec musí tam bý uvedeny důvody rozvázání pracovního poměru. 2. Výpověď musí být písemná a doručena druhému účasníku. Pracovní poměr skončí uplynutím výpovědní doby, která činí nejméně 2 měsíce. Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce. Zaměstnanec může dát výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez udání důvodu. Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z důvodů uvedených v zákoně a tento důvod musí být jasně vymezen a nesmí být dodatečně měněn. Více na jobs.finance.cz. 3. Zaměstnavatel může výjimečně okamžitě zrušit pracovní poměr jen tehdy, pokud byl zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody nebo pokud zaměstnanec porušil své povinnosti zvlášť hrubým způsobem. Zaměstnanec může okamžitě zrušit poměr tehdy, když mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu do 15 dnů od uplynutí termínu splatnosti. Okamžité zrušení poměru musí zaměstnavatel i zaměstnanec provést písemně, musí v něm skutkově vymezit důvod a musí je ve stanovené době doručit druhému účastníku. 4. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době lze z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu, musí být písemné a doručeno druhému účastníku alespoň 3 dny přede dnem, kdy má pracovní poměru skončit. V zákoně jsou uvedeny důvody ukončení pracovního poměru, za něž náleží odstupné! Dohody Dohoda o provedení práce – rozsah práce v této dohodě nesmí být větší než 150 hodin v kalendářním roce; neexistuje zde zkušební lhůta, tudíž může být ukončena kdykoli a bez udání důvodu; u této dohody se neodvádí sociální a zdravotní pojištění. Dohoda o pracovní činnosti – předpoklad je déle trvající pracovní činnost; na jejím základě nelze vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby, práce může být sjednána maximálně na poloviční pracovní úvazek; u této dohody se platí sociální a zdravotní pojištění.

Předchozí článek

Móda: GEAR

Následující článek

Bolest není nutná