Dnes je středa 1. února 2023., Svátek má Hynek
Počasí dnes 0°C Smíšené přeháňky

Zahájení podnikání v Polsku

Zahájení podnikání v Polsku
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Polsko je velká země, a tedy obrovský trh s mnoha možnostmi. I zde však existují obory, v nichž je snadné prorazit a obory, u nichž je na místě vstup na polský trh pečlivě uvážit v souvislosti s podnikatelským záměrem.

Převzato ze serveru Finance.cz

Protože infratsruktura, a zejména silniční doprava je zde skutečně komplikovaná, cestování po Polsku, především pokud je nutné být na daném místě v určitou dobu, je velmi nejisté a složité. Cesta automobilem z jednoho města do druhého může při vzdálenosti pouhých 200 kilometrů trvat i 8 hodin. S těmito komplikacemi je nutné počítat nejen v případě obchodních schůzek a vyřizování formalit na úřadech, ale samozřejmě také při podnikání samotném. Jakákoliv komodita, která neklade velké nároky na logistiku, má mnohem větší šanci prorazit a uspět. Typicky tedy služby nebo produkty, které lze bez obtíží dopravovat poštou nebo elektronicky. V ostatních případech je dobré předem zkonzultovat podnikatelský záměr s někým, kdo dobře zná polský trh. Například komodity jako nábytek nebo potraviny se zde budou složitě prosazovat, Polsko je v těchto oborech velmi soběstačné a pro obchodníka neznalého místních poměrů je zde úspěch více než nejistý. Odborné služby a poradenství jsou naproti tomu stále žádané, a to i díky skutečnosti, že Polsko se dlouhodobě potýká s vysokou mírou emigrace kvalifikovaných a vysokoškolsky vzdělaných osob. Vyplatí se do Polska vyvážet? Při rozhodnutí, zda do Polska vyvážet nebo sem přesunout výrobu hrají roli v podstatě stejné faktory. Přesunutí výroby může být výhodné s ohledem na výrobní náklady, průměrná mzda je zde nižší než v ČR (cca 3.165,- Zł, což je v přepočtu přibližně 21.389,-Kč), je však opět třeba zvážit náklady na dopravu a související procesy, které budou s velkou pravděpodobností významně vyšší než v ČR. V případě vývozu do Polska jsou logistika a poptávka takřka jedinými kritérii, které je třeba uvážit. Pokud se rozhodnete pro založení výrobního závodu v Polsku, přesunete část výroby na území Polska a tak minimalizujete nevýhody špatné infrastruktury. Pro tyto případy je vhodné zvážit také možnosti akvizice nebo fúze s lokálním partnerem, který již disponuje jistým know-how a vybavením. Pro přesun výroby nebo založení pobočky pro poskytování služeb pro vás bude výhodné (a v mnoha případech nezbytné) založení nové obchodní společnosti podle polského právního řádu. Výhodou je nejen větší důvěra polských obchodních partnerů, ale opět minimalizace nákladů z hlediska dopravy, zaměstnanců a především daní, kdy například daň z příjmu je zde pouze 19%. Založení pobočky v Polsku V případě založení nové společnosti nebo organizační složky (pobočky), je možné vybrat si z několika právních forem. Existují zde ekvivalenty obou nejčastějších právních forem obchodních společností, tak jak je známe z České republiky. Společnost s ručením omezeným je zde označována Sp. z o.o. (celý název zní Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) a akciová společnost, značená jako S.A. (celý název - Spółka akcyjna). I zde je navíc možnost založení evropské společnosti, tak jak ji známe v ČR – v Polsku však nese název Spółka europejska. Zahájení podnikání v Polsku Pro zahájení podnikání v Polsku je třeba projít procedurou, která trvá zpravidla šest týdnů. U většiny právnických osob je k založení nutné sepsání zakladatelských dokumentů ve formě notářského zápisu. Dále je nutné provést zápis do obchodního rejstříku (KRS - Krajowy Rejestr Sądowy), který je hotov většinou v termínu 3 – 5 týdnů, a registrace REGON (Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej), který subjektu přiděluje statistické číslo, což je obdoba našeho IČ – identifikačního čísla. Následuje registrace na finančním úřadě a přidělení čísla NIP, které má shodnou funkci jako české DIČ. V Polsku se rozlišuje NIP, který platí pro trh v rámci Polska a EU NIP, což je daňová registrace určená pro podnikání v rámci EU. Vzhledem k již zmíněné špatné infrastruktuře a nedostatečné internetizaci státní správy je třeba počítat se souvisejícími náklady – zápis lze provést pouze u rejstříkového soudu, který je místně příslušný dle sídla podnikání. V Polsku je takových soudů cca 60, a každý uplatňuje poněkud odlišná pravidla v rámci právních předpisů. To, co jeden soud bez potíží schválí, může být u jiného neřešitelný problém, díky němuž mohou nastat další komplikace – logistické, organizační, časové, a logicky též finanční. Standardní administrativa Listiny není nutné nijak zvláštně legalizovat, je nezbytné pouze jejich notářské ověření a apostilizace ověřených podpisů. Apostila je ověření podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí. I když Polsko a Česká republika mají podepsanou Haagskou úmluvu o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin, některé úřady apostilu dokumentů vyžadují a proto jde o jednu z mnoha komplikací, na které může český podnikatel v Polsku narazit. Samozřejmě veškeré dokumenty musí být přeloženy soudním překladatelem do polského jazyka. Výše základního kapitálu Základní kapitál činí u Sp. z o.o. 50.000,-zł a u S.A 500 000 ,- zł. Nespornou výhodou však je, že základní kapitál není třeba vkládat na vázaný účet v bance. Průměrné náklady na založení Sp. z o.o. tak činí celkem cca 9000 Zł (v přepočtu cca 63 000 Kč), náklady na založení akciové společnosti pak cca 12000 Zł (v přepočtu cca 84 000 Kč). Se založením mohou pomoci profesionálové Celý proces založení společnosti je pro podnikatele bez znalosti postupů a prostředí, případně bez jazykové výbavy, poměrně náročnou záležitostí, a to jak z hlediska času, tak s ohledem na nutné výdaje. Proto české společnosti, které se rozhodnou expandovat na polský trh využívají častěji služeb odborných firem, které založení společnosti zprostředkují nebo disponují tzv. ready-made společnostmi, připravenými k podnikání takřka ihned. Výhodou zahájení podnikání tímto způsobem je nejen znalost prostředí dané země, tedy zejména veškerých formalit, postupů a právních požadavků, které je třeba při zahájení podnikání splnit, a které se od České republiky v mnoha bodech liší, ale také vybavenost jazyková. Další nespornou výhodou nákupu společnosti tzv. na klíč nebo jako ready-made je výrazně větší pohodlí a minimum formalit, které na klienta jinak čekají, když vše vyřizuje vlastními silami, jde tedy logicky také o značnou úsporu času a peněz. Nákup takové společnosti umožní začít podnikat takřka ihned, bez čekání na uplynutí zákonných lhůt, a s jistotou, že společnost nevyvíjela žádnou činnost a je takzvaně „čistá“ tedy bez jakýchkoliv závazků nebo obchodní historie. Odpadá rovněž nutnost složení základního kapitálu, který je již složen. Odborné firmy jsou navíc schopny doporučit podnikateli také další prověřené odborníky, například daňové poradce, účetní, notáře nebo poskytovatele sídel. Jinou možností jak zahájit podnikání v Polsku je nákup již existující a fungující společnosti nebo podniku (akvizice). Výhodou je, že není nutné budovat vlastní struktury společnosti, nevýhodou samozřejmě to, že je nutné přizpůsobit starou strukturu nové situaci, a zde mohou nastat komplikace. I takové služby je však možné zajistit prostřednictvím specializovaných firem. Ty pak mohou dle zadání najít společnost vhodnou ke koupi a zastupovat kupujícího při jednáních o nákupu společnosti i samotné proceduře převodu. Autor článku je jednatelem společnosti CHAMR & PARTNERS s.r.o.