Vnitro chce přísnější tresty za korupci a nový přestupkový zákon

- Aktuality autor: red

Příspěvek ministerstva vnitra k chystanému programovému prohlášení vlády obsahuje tři hlavní body: boj proti korupci, vnitřní bezpečnost státu a veřejnou správu a eGovernment.

Úřad navrhuje zpřísnit tresty za korupční jednání či připravit nový zákon o přestupcích. Za klíčový považuje projekt elektronické Sbírky zákonů a elektronického legislativního procesu. Z podkladů, které médiím poskytl poradce ministra vnitra Jiří Reichl, vyplývá také to, že se v resortu budou kvůli úsporám rušit některá služební místa policistů. 

V první části předloženého návrhu vnitro uvádí, že koaliční vláda premiéra Petra Nečase (ODS) bude usilovat o transparentnější veřejnou správu. Zasadí se o předložení právní úpravy lobbingu, zpřísnění podmínek pro kontrolu nakládání s majetkem právnických osob ovládaných státem či územními samosprávnými celky nebo o zakotvení povinnosti těchto celků zpracovat a zveřejnit vlastní etický kodex.

Ve vztahu k územním samosprávným celkům chce také posílit kontrolní pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu. Prosazuje zveřejňování informací o hlasování, která se budou týkat nakládání s majetkem státu, veřejných zakázek, dotací a grantů. Novelami zákonů hodlá zpřísnit výběr vhodných zástupců státu do firem s majetkovou účastí státu. 

Vnitro chce také snižovat příležitosti ke korupčnímu jednání a posílit možnosti státu při jeho postihování, včetně zpřísnění trestů, a to zejména pro úřední osoby. Předloží návrh zákona o odpovědnosti právnických osob buď ve správní, nebo v trestní rovině.

Plánuje využít i institut spolupracujícího obviněného - korunního svědka, a to tak, že by spolupráce s orgány činnými v trestním řízení mohla obviněnému především v závažných případech organizovaného zločinu zajistit i úplnou beztrestnost. Nečasův kabinet také počítá se zveřejněním manuálu pro lidi, kteří se setkají s korupční nabídkou a rozhodnou se to oznámit policii. 

V oblasti vnitřní bezpečnosti státu vnitro zmiňuje dokončení policejní reformy. "Cílem bude i nalezení úspor v rozpočtu Policie ČR (například i snížením nadbytečných služebních míst)," stojí v dokumentu. Chce také vypracovat návrh na zefektivnění systému veřejného pořádku ve velkých městech a posílit v tomto ohledu vliv místní samosprávy.¨

Vláda připraví nový zákon o přestupcích a novelu policejního služebního zákona. V boji proti kriminalitě se Nečasův kabinet prý zaměří na extremismus, drogy, kriminalitu nezletilých a trestné činy páchané na dětech. Plánuje zřídit specializované policejní pracoviště na vyhledávání a zajišťování výnosů z trestné činnosti. Navrhne zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů. Hodlá zvýšit ochranu soukromí a práv občanů před neoprávněným pořizováním a zneužíváním záznamů. 

K dalším návrhům patří odstranění korupce a byrokracie v imigrační vízové praxi, přísnější regulace činnosti zprostředkovatelských agentur v oblasti zaměstnávání cizinců a nová právní úprava podmínek vstupu a pobytu cizinců na území ČR. Vnitro, kterému média vytýkají vazby na bezpečnostní agenturu ABL, chce také právními předpisy nově regulovat činnost bezpečnostních agentur - například stanovit kontrolní mechanismy a vymezit okruh poskytovaných služeb. 

Ve veřejné správě chce vláda trvale snížit byrokratickou a ekonomickou zátěž, plánuje k tomu využít projekty hrazené z prostředků evropských strukturálních fondů. Počítá s jednotnou právní úpravou práv a povinností státních úředníků, která jednoznačně určí hranici mezi politickými a úřednickými místy. Chce dokončit projekt základních registrů, zavést vydávání elektronických průkazů a vytvořit podmínky pro vznik registru přestupků.

Zdroje: ČTK